Editorial Mission About  Home DV 2006 Archives

button image   Africanidea

button image   Africa Review
button image   America Gov

button image   Afrol News
button image   Ayder
button image   Ethiopianamerican

button image   Irob

button image   Eyasu Solomon Blog
button image   Mekelle city
button image   Meqelle
button image   Reporter
button image   TDVA

button image   Tigrai Net

button image   Tigrai online Forum
button image   Tigrai_online

button image   Mekelletimes.com
button image   UTNA 
button image   Awate
button image   EthioEritreaConflict
button image   Walta Information
button image   Ethiopian Culture

button image   Queen Sheba

button image   WorldFocus

 


button image   African Tribune

button image   AFP

button image   Afrik.com

button image   Amnesty I.

button image   Associate Press 

button image   BBC

button image   Boston Globe

button image   Chicago Tribune

button image   Christian Science 
button image   CNN
button image  
Daily Telegraph 

button image   Financial Times 

button image   Globe and Mail 

button image   Guardian 

button image   Independent 
button image  
Int'l Herald

button image   IRIN

button image   Los Angeles Times

button image   Miami Herald

button image   New York Times

button image   Reuters
button image   The Economist
button image   Toronto Star 
button image   USA Today
button image   Washington Post
button image   Washington Times
button image   Wall Street Journal

button image   Mawi speaks

 

 ካብ ብሐዚ ክንሓስበሉን ክንሰርሓሉን ዝግበአና ዓብዪ ታሪኻዊ ውራይ- መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ዕለተ-መስዋእቲ ጅግና ብዓል-ራኢ ኣቦና፤ 

Image may contain: 1 person መራሒ ቐዳማይ ወያነ ኣቦ እንቢታ ንብሄራዊ ጭቆናን መርገፅቲ፣ ኣቦ ፅንዓት፣ ኣቦ ትብዓት፣ ኣቦ ሕራነ፣ ኣቦ ብልሓት፣ መርአያ ፍቕሪ ዓዲን ህዝቢን ጅግና ኣቦና ብላታ ሃይለማርያም ረዳ(ኣባ መብረቕ) ቅድሚ 24 ዓመታት ልክዕ ብዛ ዕለት ለካቲት 23 1987 . እዮም ተሰዊኦም፡፡ ኣቦና ብላታ ሃይለማርያም እቲ ናቶም ትውልዲ ብዙሕ መስዋእቲ ብምኽፋል ኣብ ጫፍ ዓወት በፂሑ ኮይኑ ግን ኣብ ሞንጎ ብሰንኪ ንሕና ብሓደ ደው ክንብል ዘይምኽኣልና ዝተኾለፈ ኣንፃር ጭቆናን መርገፅቲን ዝተገበረ ቓልሲ ካልኣይ ወያነ ተረኪቡ፣ ካብ ናይ ኣቦታቱ ጥንኩርን ድኹምን ጎኒ ተማሂሩ ናብ ዓወት ኣብፂሑዎ(እዚ ብናይቲ ኻልኣይ ወያነ ትርጉም እዩ፤ ብኣንፃር ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ግን መካትዒ ክኸውን ዝኽእል እዩ) ሕገ-መንግስቲ ኣፅዲቑ ፌደራላዊ ስርዓት ደው እንተብል ሪኦምን ሕጉስ ኮይኖምን እዮም ቕድሚ 24 ዓመት ካብዛ ዓለም ዝተፈለዩ፡፡ ኣቦና ክሳብ ዕለተ-ሕልፈቶም ኣብ ቓልሲ ነይሮም- ንደቒቕ እውን ፈፂሞም ዘይርብርቡ ተቓላሲ፣ ሓሳቢ፣ ተላሚ ነይሮም፡፡

ዕለተ መስዋእቶም ምስቲ ብሓይሊ ፕሮፖጋንዳ ሰማይ ዝዓረገ ብዓል ኲናት ዓድዋ ምግጣሙ ዕለተ ሕልፈቶም ብዙሕ ከይተዘረበሉ፣ ከይተሰምዐ፣ ከይተዘከረ ክሓልፍ ዝኾነሎም 24 ዓመታት ሓሊፎም ኣለዉ፤ እዚ መቸም ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘሕፍርን እዩ፡፡

ዝመፅእ ለካቲት 23 መበል 25 ዓመት ዓመተ-መስዋእቲ  ኣቦና ብላታ ሃይለማርያም እዩ ዝኸውን ዘሎ፡፡ እዚ ፈፂሙ ከምቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብዕሽሽ ክሕለፍ የብሉን፣ ኣይሓልፍን እውን፡፡

ብወገነይ ድሕሪ ሓደ ዓመት ለካቲት 23 2012 . ዝኽበር መበል 25 ዓመት ዕለተ-መስዋእቲ ኣቦና ብዓብዪ ድምቀት ንምኽባር ካብ ብሐዚኡ ምንቅስቓስ ክንጅምር ከምዘለና እየ ዝሓስብ፡፡ ካብ ብሐዚኡ ኮሚቴ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ክኣቱ ኣለዎ ኢለ ይኣምን፡፡

ለካቲት 23 2012 . መበል 25 ዓመት ዕለተ-መስዋእቲ ኣቦና ብላታ ሃይለማርያም እንትኽበር፤

- ኣብ ዴስኣ ደልጌና መበል 78 ዓመት መመሰስታ ወያነ ትግራይ(ታሕሳስ 16 1934 .) ሓወልቲ፤

- ሓወልቲ ኣብ ሕንጣሎ ማይ ደርሁ መበል 77 ዓመት እቲ ታሪኻዊን  ውዕሊ ማይ ደርሁ ዝተኸተመሉ፣ 84 ኣባላት ላዕለዋይ ገረብ ትግራይ ዝተሰየመሉ፣ ወያነ ትግራይ መራሒኡ ብላታ ሃይለማርያም ዝመረፀሉ(ጳጉሜ 1 1935 .)

ብመሰረቱ ብጳጉሜ (ቋቑሜን) 2000 . ኣብ ሕንጣሎ ማይ ደርሁ አቶ ስዩም መስፍንን ካልኦት ሰበ-ስልጣን ...ትን ኣብ ዝተረኸቡሉ፣ ንዝኽሪ ውዕሊ ማይ ደርሁ ሓወልቲ ንምስራሕ እምነ-ኩርናዕ ተቐሚጡ ነይሩ፡፡ እንተኾነ ግን ፅዋ ኾይኑ፣ ተረሲዑ ተሪፉ እዩ፡፡ መበል 25 ዓመት ዕለተ-መስዋእቲ ኣቦና ብላታ ሃይለማርያምን መበል 78 ምስረታ ቐዳማይ ወያነን ምኽንያት ብምግባር ለምዘበን እዚ ክዉን ክንገብሮ ይግባእ፡፡

- ኣብ መቐለ ድማ ኣብ መበል 25 ዓመት ዕለተ-መስዋእቶም ዝምረቕ ዓብዪ ሓወልቲ ክስራሕ ይግባእ እብል፡፡ ብተመሳሳሊ ኣብ ትውልዲ ዓዲ ኣቦና ብላታ ሃይለማርያም እውን ንመዘከርትኦም ዝኸውን ቀዋሚ ነገር ክስራሕ ይግባእ፡፡

ብተወሳኺ መበል 25 ዓመተ መስዋእቲ እዞም ጅግና ወላዲ ምኽንያት ብምግባር ጎደናታት ብስሞም ክስየሙ፣ ብስሞም ሙዝየማት፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትካላት ጥዕናን ክስርሑ/ክስየሙ.ኮታስ ኣብ ቐፃሊ ዓመት ዝኽበር ለካቲት 23 ማእኸሉ ንዞም ሃርበኛ ኣቦና ዝገበረ፣ ዝደመቐ፣ ሓዱሽ ትውልዲ ዝመሃረሉን ቀጻሊ ኣንፈት ትግራይ ዝትልመሉን ክኸውን ይግባእ፡፡ ነዚያት ንምውጋን ድማ ካብ ብሐዚ ኮሚቴ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ክኣቱ ይግባእ፡፡ ገለገሊኦም ስራሕቲ(ህንፀት ሓወልቲን ትካላት ልምዓትን) ግዘ፣ ጉልበትን ገንዘብን ዝሓቱ ብምዃኖም ብሐዚኡ እዩ ብሙሉእ ዓቕሚ ናብ ስራሕ ክእቶ ዘለዎ፡፡ ብወገነይ ኣብዚ ዝኽእሎ ከበርክት ድሉው እየ፡፡  ጅግና ኣቦና ብላታ ሃይለማርያም ረዳ ናይ ኩልና ኣቦ፣ ናይ ኩልና ኩርዓት ስለዝኾኑ እዚ ናይ ኩልና ገዛ ዕዮ እምበር ንካሳ(Kassa HaileMariam ወይ ንኻልእ ኣባል ስድራ ዝግደፍ እውን ኣይኮነን፣ ኩልና ብተገዳስነት ክንሕዞ ዝግብአና ናይ ዓመት ዓብዪ ገዛ ዕዮ፤ ሓንሳእ ኣብ ፅቡቕ መሰረት እንተቐሚጥናዮ  ንሓዋሩ ንቕድሚት ንምውሳድ ብዙሕ ኣይክኸብድን።

 

DISCLAIMER: The views and opinions of the authors expressed herein do not necessarily state or reflect ethioobserver position. ethioobserver  does not exercise any editorial control over the information therein. ethioobserver cannot accept any responsibility or liability for any actions taken (or not taken) as a result of reading the material displayed.